Kunstskovens venner / Vedtægter

Vedtægter

§1 Foreningens navn, hjemsted og adresse:
Foreningen hedder ”Kunstskovens venner”. Dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

Fylleledet Skov
Brønderslevvej 25
9900 Frederikshavn
Foreningen sidder til leje hos Huulgaards Ejendomsselskab APS
 
§2 Formål:
Kulturelle og kunstneriske aktiviteter i forbindelse med naturoplevelser.
 
§Medlemskab:
Alle som vil efterleve foreningens formål og øvrige vedtægter kan være medlemmer af ”Kunstskovens venner”. På generalforsamlingen vedtages kontingenter m.v. således at foreningen er solvent.
 
§4 Regnskab:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling. Regnskabet er forinden revideret af foreningens revisor. Foreningen skal have sin egen konto.
 
§5 Generalforsamling:
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. På den første generalforsamling vedtages en valgprocedure og antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes. Bestyrelsen indkalder årligt foreningens medlemmer til generalforsamlingen. Dette skal ske med mindst tre ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning v. formanden
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §7
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt
 
§6 Ekstraordinær generalforsamling:
Hvis en enig bestyrelse eller et flertal på mere end 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det, kan man afholde en ekstraordinær generalforsamling. Den skal afholdes mindre end en måned efter generalforsamlingen.
 
§7 Bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerer sig selv inden en måned efter den årlige generalforsamling. Den kan maximalt bestå af syv medlemmer plus to suppleanter. På den årlige generalforsamling er der to medlemmer på valg i lige årstal og tre medlemmer på valg i ulige årstal. Der skal være en formand, en kasserer, en næstformand og en sekretær. Hvis der opstår stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
§8 Ophør:
Vedtægtsændringer samt foreningens eventuelle ophør kræver to generalforsamlinger med mindst en måneds interval. Hvis foreningen skal ophøre, skal der være mindst 2/3 stemmer herfor blandt de fremmødte medlemmer på begge generalforsamlinger. Foreningens kontante beholdning kan efter bestyrelsens beslutning evt. tilgå en eller flere foreninger med kulturelle formål. Disse skal fortrinsvis være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. Navnet ”Kunstskovens venner” kan ikke uden videre videreføres til en forening udenfor Fylleledet Skov. 
2013-2016*COPYRIGHT* Kunstskoven | CVR: 700031-5456 | Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn  | kunstskoven@gmail.com